Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť INSET spol. s r.o. so sídlom Sadská 603/10, Praha 9 - Hloubětín, PSČ: 19800, IČO: 16191072, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 1412 (ďalej len "INSET"), je ako správca osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje

INSET získava osobné údaje v rozsahu registračného formulára dostupného on-line na webových stránkach spoločnosti.

Pri registrácii pomocou IČ získa INSET z verejného profilu (ARES, VIES, Obchodný register, Živnostenský register, apod.) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, obchodný názov, adresa resp. sídlo a registrácia k DPH, ktoré sa načítajú (predvyplní). Zvyšné osobné údaje požadované registračným formulárom vyplní následne registrujúce sa osoba sama.

 

Oprávnenie na spracovanie osobných údajov

INSET je aj bez súhlasu registrovaných osôb oprávnený spracovávať ich osobné údaje z titulu zabezpečenie hladkého fungovania programu a plnenie práv a povinností INSET voči registrovaným osobám a oprávnených záujmov  INSETu (ako napríklad spracovanie osobných údajov na štatistické účely, informovanie zákazníkov o aktivitách INSETu, inkaso pohľadávok, predchádzanie hackerských útokov a podobne). INSET je tiež oprávnený spracovávať osobné údaje na účely splnenia povinností uložených verejnoprávnymi predpismi.

INSET je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje registrovaných osôb na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. INSET je teda oprávnený osobné údaje spracovávať na účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú realizácie marketingových aktivít, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík ohľadom nákupného správania a zasielanie obchodných oznámení a pozvánok na podujatia organizované INSETom. Analýzy vzťahujúce sa k nákupnému správaniu spočívajú predovšetkým vo vyhodnocovanie klientskych dát s cieľom vhodného prispôsobenia ponuky produktov a skvalitnenie poskytovaných služieb, a to vrátane profilovania. Profilovanie je spracovanie osobných údajov spočívajúca v hodnotení niektorých osobných aspektov registrovaných osôb ako napríklad osobných preferencií, záujmov a nákupného správania. Využitie tohto postupu umožňuje INSETu efektívne komunikovať s registrovanými osobami, najmä je oslovovať s ponukou tovaru a služieb, ktoré je naozaj zaujímajú.

Na základe udeleného súhlasu je ďalej INSET oprávnený vykonávať automatické spracovanie osobných údajov (teda bez akéhokoľvek zásahu človeka - na spracovanie sa využívajú výhradne automatické prostriedky), pričom takéto automatizované spracovanie môže mať vplyv na ponuky a/alebo benefity určené pre registrovanú osobu (automatizované rozhodovanie) . Automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov marketingového spracovania osobných údajov, najmä pri zacielenie zvláštnych ponúk a výhod registrovaným osobám. V dôsledku toho môžu jednotlivé registrované osoby obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu byť dostupné iba vybraným registrovaným osobám.

Záujemcovia o registrácii nemajú povinnosť svoje osobné údaje INSETu poskytnúť. V takom prípade je však INSET oprávnený neregistrovať záujemcov, resp. registráciu zrušiť. INSET je oprávnený zrušiť registráciu aj v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Uvedeným postupom INSETu nie je zákazníkom žiadnym spôsobom upriamená možnosť nakupovať tovar a využívať služby INSETu.

 

Prenos osobných údajov

INSET môže osobné údaje odovzdávať tretím stranám za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak je prenos nevyhnutný na zabezpečenie riadneho fungovania programu, alebo ďalším osobám za podmienok udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Na základe poverenia INSETu môžu byť osobné údaje spracované spracovateľovi v Českej republike i v zahraničí; osobné údaje môžu byť odovzdané najmä poskytovateľom IT služieb, logistických služieb, marketingovým agentúram, prevádzkovateľom call centier a poskytovateľom poštových a doručovacích služieb. Zoznam spracovateľov, ktorým INSET aktuálne sprístupňuje osobné údaje na ďalšie spracovanie, je k dispozícii na vyžiadanie.

 

Práva registrovaných osôb

Každá registrovaná osoba, ktorá poskytla INSETu svoje osobné údaje, má právo

  • požadovať od INSETu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a / alebo obmedzenie ich spracovania;
  • na prenosnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky možné;
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazať alebo anonymizovať, ak neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie;
  • odvolať súhlas je možné elektronicky na webových stránkach INSET, na e-mailovej adrese info@inset.cz alebo písomne ​​na kontaktnej adrese INSETu.


Každá registrovaná osoba, ktorá poskytla INSETu svoje osobné údaje, má tiež právo

  • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu;
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Uvedené práva môžu členovia vernostného programu uplatňovať

Prijímanie elektronických obchodných oznámení je možné zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

Dozorným orgánom verejnej správy Českej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u ktorého je možné podať sťažnosť.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov možno získať aj na telefónne infolinke INSET +420 281865600.