Reklamačné podmienky

Tento dokument upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného od spoločnosti INSET, spol. s r. o., so sídlom Sadská 603/10, 198 00, Praha 9, IČ: 16191072, DIČ: CZ16191072, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 1412.

 

1. Za aké vady tovaru odpovedáme?

Ako predávajúci odpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť vzhľadu v skutočnosti a pri zobrazení na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 "Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod".
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Ďalej odpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe

 

2. Aká je záručná doba?

V prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania:

 • U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená iná záručná doba (môže vyplývať zo záručného listu alebo vyznačenej doby trvanlivosti alebo použiteľnosti na obale výrobku, či v dokumentácii ).

V prípade, že ste podnikateľom, zástupcom právnickej osoby a tovar kupujete v súvislosti s výkonom svojej činnosti:

 • U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená iná záručná doba (môže vyplývať zo záručného listu alebo vyznačenej doby trvanlivosti alebo použiteľnosti na obale výrobku, či v dokumentácii).

 

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.
U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nedojednajú nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.
Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie nové veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ - Občiansky zákonník Českej republiky)

 

4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatrí, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli
 • ste vadu sami spôsobili
 • uplynula záručná doba

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním
 • vady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

 

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.
 • reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našej kontaktnej adresu.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.
U tovaru, ktorý mohol byť v priebehu užívania kontaminované nebezpečnými, alebo rizikovými látkami, môžete byť požiadaní o dekontaminácii a o vystavenie potvrdenia o nezávadnosti a bezrizikovosti ďalšie manipulácie. Počas tejto doby sa prerušuje plynutie lehoty na vybavenie reklamácie.
K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.
V prípade, že ste podnikateľom (zástupcom právnickej osoby a tovar kupujete v súvislosti s výkonom svojej činnosti), je bezvýhradne nutné predložiť doklad o zakúpení tovaru (faktúru), dodací list a reklamačný protokol s písomným zdôvodnením reklamácie.
Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.
Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.
V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6. Hlásenie podozrenia na nežiaduce príhody zdravotníckych prostriedkov

Nežiaduce príhody zdravotníckych prostriedkov sú upravené európskym nariadením 2017/745/EU pro zdravotnícke prostriedky:

 1. "nežiaducou príhodou" je akákoľvek porucha alebo zhoršenie vlastností alebo účinnosti prostriedku dodaného na trh, vrátane užívateľské chyby spôsobenej ergonomickými vlastnosťami, ako aj akýkoľvek nedostatok informácií poskytnutých výrobcom a akýkoľvek nežiaduci vedľajší účinok
 2. "závažnou nežiaducou príhodou" je nežiaduca udalosť, ktorá priamo alebo nepriamo vedie, mohla viesť alebo môže viesť k niektorému z týchto následkov:
  • smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
  • dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
  • závažné ohrozenie verejného zdravia.

Povinnosti zmluvných strán:

 1. Kupujúci, je povinný písomne ​​oznámiť Predávajúcemu podozrení na nežiaducu príhodu, ktoré vzniklo v súvislosti s použitím zdravotníckého prostriedku pri poskytovaní zdravotníckych služieb, a to bezodkladne.
 2. Za oznámenie informácií, ktoré budú zistené v súvislosti s nežiaducou príhodou, sa považuje akákoľvek písomná forma, faxové alebo e-mailová správa. V prípade neoznámenia informácií o podozrení na nežiaducu príhodu Kupujúci uhradí všetky vzniknuté škody súvisiace s neoznámením ním zakúpeného zdravotníckého prostriedku.
 3. Ak sa stane nežiaduca príhoda zdravotníckeho prostriedku, Predávajúci zašle Kupujúcemu Bezpečnostné upozornenie. Kupujúci zabezpečí doručenie tohto upozornenia svojim zákazníkom.
 4. Ak sa predávajúci rozhodne stiahnuť zdravotnícky prostriedok z trhu, Kupujúci zabezpečí jeho stiahnutie od zákazníkov a jeho doručenia Predávajúcemu. Náklady na stiahnutie z trhu sú hradené Predávajúcim.
 5. Kupujúci, ktorý je poskytovateľom zdravotníckych služieb, u ktorého došlo k podozreniu na závažnú nežiaducu príhodu, je povinný:
  • robiť všetky potrebné opatrenia s cieľom minimalizovať negatívne dopady vzniknuté príhody,
  • sprístupniť výrobci a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv zdravotnícky prostriedok, u ktorého došlo k podozreniu na nežiaduce príhodu, vrátane všetkej dokumentácie na účely kontroly a zistenia príčin vzniknuté príhody a,
  • poskytovať výrobci a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv všetku potrebnú súčinnosť a informácie za účelom zistenia príčin vzniknuté príhody.

Poskytovateľ zdravotníckych služieb, ktorý nadobudol podozrenie, že došlo k závažné nežiaduce príhode s následkom ujmy na zdraviu alebo smrti pacienta, je povinný uchovávať vo zdravotníckej dokumentácii vedenej o pacientovi túto skutočnosť vrátane záznamu o tom, kedy bolo podozrenie na závažnú nežiaducu príhodu ohlásené Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

 

Tento dokument je platný a účinný od 14. 6. 2021.