Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI INSET SPOL. S R.O.

 

Úvodné ustanovenie

 1. Tieto VOP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu, telefónu, faxu či e-mailovej komunikácie a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 2. Ponuka tovaru v e-shope je určená len pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré objednávajú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, štátne inštitúcie a územné samosprávy.

 

Vymedzenie pojmov

 1. "Predávajúcim" sa rozumie obchodná spoločnosť INSET spol. s r.o., so sídlom: Sadská 603/10, Praha 9 - Hloubětín, 19800, IČO: 16191072, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 1412.
 2. "Kupujúcim" je subjekt, fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, štátne inštitúcie a územné samosprávy.
 3. "e-shopom" sa rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný pre Kupujúci z internetových stránok dostupných z internetovej adresy: http://www.inset.sk/.
 4. "Zmluvou" sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a ktorej súčasťou sú tieto VOP.
 5. "Tovarom" sa rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim.
 6. "Objednávkou" sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho urobené niektorým zo spôsobov uvedených čl. 1, ods. 1 týchto VOP.
 7. "Cenou" sa rozumie cena Tovaru podľa konkrétnej Objednávky.
 8. "Osobným údajom" sa rozumie meno, priezvisko, telefón, fax a e-mail Kupujúceho.

 

Uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou uskutočnenia objednávky cez e-shop je nutná registrácia Kupujúceho. Kupujúci pri registrácii uvedie najmä tieto údaje: e-mailovú adresu, meno či názov, IČO, adresu a zvolia si heslo, pod ktorým sa bude do e-shopu prihlasovať. Sprostredkovanie údajov podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je iba príkladné a Predávajúci môže požadované obligatórne údaje podľa svojej vôle ľubovoľne obmieňať. Kupujúci pri odosielaní objednávky cez e-shop zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
 2. Ak si Kupijúci objednáva Tovar písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, oznámi Predávajúcemu požadované údaje a potvrdí, spôsobom požadovaným Predávajúcim, skutočnosť, že sa zoznámil so znením VOP.
 3. Predávajúci po obdržaní Objednávky uskutočnenej Kupujúcim prostredníctvom e-shopu zašle Kupujúcemu automatické potvrdenie prijatia Objednávky spolu so sumarizáciou Kupujúcim objednaného Tovaru, pričom Zmluva je uzatvorená až následným, napr. telefonickým potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho. Ak je Objednávka Kupujúcim urobené iným spôsobom, než prostredníctvom e-shopu, je Zmluva uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim buď telefonicky, alebo inou vhodnou formou.

 

Cena

 1. Všetky Ceny sú netto ceny, vyjadrené v EUR, platné v deň uskutočnenia objednávky Kupujúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť nezaplatené dodávky Tovaru resp. požadovať zaplatenie vopred, ak sa medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím plnenia vyskytnú odôvodnené pochybnosti o solventnosti Kupujúceho a/lebo dôjde k omeškaniu Kupujúceho pri úhrade už splatných faktúr. Ak neuhradí Kupujúci v súlade s ustanovením tohto odseku Cenu vopred, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. Faktúra splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia bude zaslaná spoločne s tovarom, ak nebude Kupujúci požadovať inak.

 

Dodanie Tovaru

 1. Ak dostane predávajúci Objednávku v pracovných dňoch (Po-Pia), bude Tovar dodaný do 7 pracovných dní odo dňa obdržania Objednávky Predávajúcim. V prípade špecifického druhu Tovaru môže byť doba dodania Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Predávajúcim primerane jednostranne predĺžená, pričom o tejto skutočnosti, rovnako ako o predpokladanej dobe dodania daného Tovaru, bude Predávajúci Kupujúceho informovať.
 2. Expedícia Tovaru sa môže z dôvodu preverenia solventnosti Kupujúceho primerane, podľa potreby Predávajúceho, predĺžiť, a ak má Predávajúci pochybnosti o solventnosti Kupujúceho, je oprávnený podmieniť odoslanie Tovaru Kupujúcemu platbou vopred. Ak odmietne Kupujúci uhradiť Predávajúcemu Cenu vopred v súlade s ustanoveniami tohto bodu VOP, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. Pri Objednávke tovaru v hodnote nad 250, - EUR (bez DPH) nie je Kupujúcemu účtované balné podľa aktuálneho cenníka a náklady na dodanie Tovaru. Ak je hodnota objednaného Tovar nižšia ako 250, - EUR hradí Kupujúci spolu s Cenou tiež balné a náklady na dodanie Tovaru podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho.
 4. Spôsob dodania Tovar si zvolí Kupujúci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že všetky termíny na dodanie Tovaru uvedené v tomto článku VOP sú iba orientačné a Predávajúci je môže podľa svojich aktuálnych potrieb meniť.
 6. Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru, a to za nasledujúcich podmienok: Vrátený Tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný vrátane originálneho obalu, bez známok opotrebenia a akéhokoľvek používania. V pochybnostiach, či došlo k splneniu podmienok pre vrátenie Tovaru podľa tohto bodu, rozhoduje vždy Predávajúci. V takom prípade Kupujúci kontaktuje písomne ​​Predávajúceho a písomne ​​uvedie, že využíva svoje právo na vrátenie Tovaru s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie ceny vráteného Tovaru. Tovar individualizovaný podľa požiadavky kupujúceho môže byť vrátený spôsobom podľa tohto odseku len na základe dohody s Predávajúcim (pokiaľ boli bez zavinenia Kupujúceho pri odovzdaní poškodené a stali sa týmto nepoužiteľné).

 

Práva Kupujúceho z chybného plnenia

 1. Nároky vyplývajúce z vad výrobkov Kupujúcemu náleží iba pri závažnom poškodení tovaru (podstatné vade). Skutočnosť, že Tovar bol poškodený už v okamihu, keď bol prepravcom odovzdaný Kupujúcemu, preukazuje Kupujúci. Na účely posúdenia, či sa jedná o podstatnú vadu, je nutné Predávajúcemu príslušný Tovar na náklady Kupujúceho zaslať, pričom náklady na prepravu budú Kupujúcemu uhradené po tom, čo bude táto podstatná vada zo strany Predávajúceho potvrdená. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený dodať náhradný Tovar. Odstúpenie od zmluvy je potom možné len vtedy, ak toto právo na dodanie náhradného tovaru Predávajúci neuplatní do 10 dní odo dňa, keď jej bolo poškodené Tovar odovzdané na posúdenie oprávnenosti reklamácie, a / alebo náhradné Tovar bude takisto poškodený tak, že bude nepoužiteľné.

 

Výhrada vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Predávajúceho až úplným zaplatením Ceny, nebezpečenstvo škody na Tovaru však prechádza už prevzatím Tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje v súlade so zákonom číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej aj len "ZOOU"). V súlade s ust. § 11 ZOOU v platnom znení informuje spoločnosť INSET spol. s r.o. zákazníka o týchto skutočnostiach:
  • Spoločnosť INSET spol. s r.o. bude spracovávať osobné údaje Kupujúceho, tj. obchodné meno, meno, priezvisko a adresu kupujúceho v elektronickej podobe.
  • Predávajúci bude spracovávať Osobné údaje Kupujúceho, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán Predávajúcemu poskytnuté. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.
  • Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané pre kontrolu solventnosti Kupujúceho a pre marketingové účely Predávajúceho (ponúkanie obchodu a služieb).
  • Kupujúci ako subjekt údajov má právo prístupu k vlastným Osobným údajom spracovávaným Predávajúcim a právo na ich opravu.
  • Osobné údaje budú uchovávané po dobu súhlasu Kupujúceho so spracúvaním Osobných údajov.
 2. Kupujúci ako subjekt údajov môže Predávajúceho požiadať o vysvetlenie na spracovanie osobných údajov a ich zmien v zmysle § 21 ZOOU, a to ak zistí alebo sa domnieva, že jeho údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania. Kupujúci môže v tejto súvislosti požadovať, aby Predávajúci vzniknutý stav odstránil. Ak Predávajúci nevyhovie takejto požiadavke, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Prahe. Kupujúci poskytuje svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a plnením plynúcim z tejto kúpnej zmluvy.

 

Zasielanie obchodných oznámení

 1. Kupujúci môže v e-shope udeliť Predávajúcemu súhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu Kupujúceho za účelom zasielania obchodných oznámení Predávajúceho a obchodných partnerov Predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu so zasielaním obchodných oznámení, a to v administrácii svojej registrácie v e-shope.

 

Nakladanie s obalmi

 1. Naša spoločnosť má uzavretú zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovú spoločnosťou EKO-KOM pre výkazníctvo o vlastných obaloch použitých pre bezpečnú prepravu obchodovaného tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými v iných ponukách a v e-shope, majú prednosť údaje uvedené v e-shope.
 2. V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať primerané zmeny Tovaru, ktoré slúžia výlučne ku skvalitňovaniu stavu Tovaru, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.
 4. Z výrobných a z reprodukčne-technických dôvodov môžu zobrazené produkty vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky.
 5. Pre zmluvný vzťah platí výlučne české právo pri vylúčení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
 6. Súdna príslušnosť: súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.